Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtige løsninger 

Det er kun naturligt at ansatte og studerende ved Institut for Biologi deler en stærk interesse i håndtere de udfordringer, som moderne samfund står over for, herunder biodiversitets- og klimakrisen. Udfordringerne er opsummeret i de 17 Mål for bæredygtig udvikling, som er formuleret af De Forenede Nationer (FN).  Med afsæt i state-of-the-art grundforskning er forskere ved Institut for Biologi dybt involverede i adskillige forskningscentre, som på forskellig vis søger at bidrage til bæredygtig udvikling. Konkret adresseres Mål 6: Rent vand og Sanitet, Mål 13: Klimaindsats, Mål 14: Livet i Havet og Mål 15: Livet på Land.

Det drejer sig om følgende forskningscentre:

Herudover arbejder forskere ved Institut for Biologi på forskningsprojekter, der forsøger at svare på specifikke spørgsmål indenfor de 17 Mål for bæredygtig udvikling. Fællesnævneren for vores arbejde med at skabe løsninger er uafhængighed og excellence, hvad enten det drejer sig om store forskningscentre eller mindre projekter.


Læs mere om bæredygtighedsaspekterne i forskningen her:


Arktisk Forskningscenter

Arktisk Forskningscenter har focus på den smeltende kryosfære og dens påvirkning af klimaet, økosystemer og samfund. Centeret undersøger effekten af klimaændringer på den arktiske kryosfære og de arktiske økosystemer og klimaændringernes påvirkning af fremtidens arktiske samfund og levevilkår. Arktisk Forskningscenter undersøger også, hvordan en smeltende Nordpol vil påvirke forbundne globale processer og sociale systemer, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker Arktis.

Center for biodiversitets-dynamikker i en foranderlig verden (BIOCHANGE)

Biodiversitet gør verden til beboelig og fantastisk at leve i. Desværre går biodiversiteten store fremtidige udfordringer i møde på grund af Jordens voksende befolkning, intensiverede menneskelige aktiviteter og massive klimaforandringer. For at genetablere og sikre biodiversiteten har vi brug for at øge vores forståelse og kapacitet til at forudsige de komplekse menneskeskabte biodiversitets-dynamikker og deres konsekvenser for mennesker og samfund, og vi har brug for at udvikle nye løsninger for at fremme en høj biodiversitet i fremtiden. BIOCHANGE’s mål er at adressere disse afgørende udfordringer.

Afkodning af mikrobiologiske aerosolers rolle i atmosfæren (DRAMA)

Formålet med forskningsprojektet DRAMA (Deciphering the Role of Atmospheric Microbial Aerosols) er at bidrage til forbedring af vejr- og klimamodeller i fremtiden.

Skyer bestemmer mængden af sollys, der når Jordens overflade, og derfor har de stor betydning for Jordens varmebalance. Forskere har påvist, at aerosoler, særligt bioaerosoler som bakterier, har stor indvirkning på skyers fysiske egenskaber. Det er velkendt, at mineralstøv, som udgør hovedparten af aerosolerne, fremmer isdannelsen, når temperaturen er mellem -15 ° C og -40 ° C. Man ved nu, at bioaerosoler påvirker skyers levetid og fremmer isdannelsen ved langt højere temperaturer, mellem 0 ° C og -15 ° C. Da isdannelse er afgørende for, at der kan opstå regn, ønsker vi at forstå betydningen af bioaerosoler for skyers egenskaber og isdannelse. Forskningsprojektet ”DRAMA” vil udfylde hullerne i vores viden ved at bestemme mikroorganismernes stofskifte-aktivitet og deres kapacitet til at fremme isdannelse under atmosfæriske betingelser.

Center for Økologisk Genetik: Integrering af ‘genetisk diversitet’ i studier af biodiversitet (ECOGENETICS)

Insekter er ekstremt vigtige i både naturlige og mange dyrkede økosystemer. Vi ser i øjeblikket store nedgange i insektbestande af menneskeskabte årsager som for eksempel intensiveret udnyttelse af landområder og habitater, der forsvinder. Vi ved meget lidt om betydningen for den genetiske diversitet. Tab af genetisk diversitet vil have store konsekvenser for bestandenes sundhed og overlevelse og dermed for de vigtige funktioner, som insekterne har.

Center for Ecological Genetics undersøger de populationsgenetiske konsekvenser af de dramatiske nedgange i insekters populationsstørrelser, betydningen af landskabsdyrkelse for populationsgenetikken og betydningen af den genetiske diversitet for populationernes økosystemfunktioner som for eksempel bestøvning og skadedyrsbekæmpelse.

Tværvidenskabeligt Center for Klimaændringer (I-Climate)

Forskningscenteret I-Climate (Interdisciplinary Center for Climate Change) undersøger klimatiske processer og faktorer, som driver disse, på globalt niveau. En del af forskningen har fokus på det arktiske klima, en anden på landbrug og klima. Desuden er ydelser og løsninger indenfor klimaområdet et hovedtema. Ydelser og løsninger inkluderer påvirkning, tilpasning, regulering og rådgivning rettet mod offentligheden, lokale bystyrer samt CO2-neutrale produktionssystemer for eksempel i landbruget.

Center for bæredygtige landskaber i en foranderlig verden (SustainScapes)

Målet med forskningsprojektet SustainScapes (Center for Sustainable Landscapes under Global Change) er at gentænke brugen af det danske landskab gennem udforskning af naturbaserede løsninger til bevarelse af biodiversitet og biobaseret produktion. Udfordringen er, at naturen har brug for mere plads med henblik på at sikre genopretning af biodiversiteten, samtidig med at der er brug for at håndtere klimakrisen og opretholde landbrugsproduktionen på mindre arealer.

Forskningen skal generere svar på spørgsmål som: Hvor stort et areal, og hvilke arealer, skal allokeres til beskyttelse af biodiversitet og genetablering af økosystemer for at bremse tabet af biodiversitet? Er vi i stand til at reservere de arealer, der er brug for i forhold til at beskytte biodiversiteten, og samtidig sikre en tilstrækkelig produktion af fødevarer, energi og fibre?  Hvordan kan vi prioritere mellem handlinger til gavn for klima og biodiversitet og handlinger, som skal imødekomme det øgede globale ressourceforbrug?

Aarhus Universitets Center for Vandteknologi (WATEC)

Forskningscenteret fokuserer på fem overordnede emner, omhandlende blandt andet kommunal spildevandsrensning og forvaltningsopgaver knyttet til overflade- og grundvand. En kombination af forskellige forskningsdiscipliner giver mulighed for at opnå en dybere forståelse af processer og dynamikker i de enkelte dele af vandets kredsløb.

WATEC arbejder med genetablering af søer, vandløb og deltaer og undersøger, hvordan genetableringsmålene kan nås i en fremtidig varmere verden. Udfordringen er ikke kun højere temperaturer og store ændringer i nedbørsmønstre, men også en øget variabilitet i disse faktorer.

Centeret udfører dedikeret forskning i optimering af kommunal spildevandsrensning. Blandt redskaberne er konstruerede vådområder, designet til at rense forskellige typer forurenet vand.