Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde med studerende og ph.d.’er 

Denne side er under udvikling

Inspireret af talent?

 • Lad os samarbejde - Hjælp en yngre udgave af dig selv med at få praktisk erfaring med erhvervslivet ved at deltage i Erhvervsprojektet.

Hvad er Erhvervsprojektet?

Erhvervsprojektet er et fag på kandidatuddannelsen i biologi ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, hvor den kandidatstuderende bliver en del af et fagligt forløb i en virksomhed.

Den studerende får konkrete opgaver mellem hænderne og afprøver sin biologiske viden, teorier og metoder. Erhvervsprojektet styrker den studerendes kompetencer såsom kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Samtidig henter den studerende inspiration til at vælge retning for arbejdslivet efter studiet.

Erhvervsprojektet giver erhvervslivet adgang til den nyeste viden, mulighed for at dyrke samarbejde med Aarhus Universitet og mulighed for at rekruttere potentielle nye talenter.

Liva Hansen har været i et erhvervsprojektforløb hos fødevarevirksomheden ISI Food Protection. Læs mere om hendes erfaringer her

Fordele for din virksomhed/organisation

Der er mange fordele ved at deltage i Erhvervsprojektet. Hidtidige erfaringer viser, at virksomheder og organisationer oplever, at Erhvervsprojektet sikrer en eksponering af virksomheden, giver adgang til den nyeste forskning, samarbejde med Aarhus Universitet og ikke mindst adgang til rekruttering af nye talenter.

 • Adgang til og rekruttering af talent
 • Adgang til ny faglig viden og analysemetoder
 • Konkrete opgaver bliver løst af fagligt kvalificerede og motiverede studerende
 • Mulighed for at påvirke uddannelsen af fremtidige biologer gennem dialog med interne vejledere
 • Skaber netværk på Aarhus Universitet og kan initiere nye forskningssamarbejder.

Liva Hansen har været i et erhvervsprojektforløb hos fødevarevirksomheden ISI Food Protection. Læs mere om hendes erfaringer her.

Som udgangspunkt kan alle interesserede virksomheder, organisationer m.fl. deltage. 

En typisk vært har ofte biologer eller andre inden for de naturvidenskabelige områder ansat. Herudover vil værten kunne se Erhvervsprojektet som en mulighed for at rekruttere fremtidens biologer og udvikle samarbejde med både den studerende og vejlederen på instituttet.

Instituttet inviterer interesserede virksomheder og organisationer til at oprette en virksomhedsprofil, der bliver en del af et dynamisk og fortsat voksende inspirationskatalog til de kandidatstuderende.

I inspirationskataloget bliver virksomheder og organisationer præsenteret med:

 • Logo
 • Billeder
 • Profilbeskrivelse
 • Link til hjemmeside
 • Kontaktperson.

Instituttet sikrer, at alle profiler gennemgår korrekturlæsning samt efterfølgende professionel opsætning.

Biologistuderende søger blandt andet interesserede virksomheder og organisationer i inspirationskataloget. Når din virksomhed eller organisation opretter en profil til inspirationskataloget, bliver den tilgængelig via de studerendes studieportal.

Profilen angiver en primær kontaktperson i virksomheden eller organisationen. Det er den biologistuderende, der har ansvaret for at tage kontakt og rette henvendelse til virksomheden eller organisationen – heri ligger et vigtigt læringsmoment.

Det beror altid på en individuel vurdering fra virksomhedens eller organisationens side, om en studerende matcher virksomheden eller organisationen og, om der er tid samt et egnet projekt på det aktuelle tidspunkt.

Hvem gør hvad – virksomhedens/organisationens og instituttets roller

Erhvervsprojektet strækker sig over et semester, der enten er i perioden 1. september til 15. december eller 1. januar til 15. juni. Erhvervsprojektet udgør op til 2/3 af semesteret svarende til 20 eller 15 ECTS. Den kandidatstuderende har en vejleder i virksomheden eller organisationen og er samtidig tilknyttet en vejleder fra Institut for Biology, hvis forskning har relation til temaet for projektet. 

Vejlederen i virksomheden eller organisationen har en vigtig rolle og guider projektet mod et fornuftigt resultat for både arbejdspladsen og den studerende.

Den kandidatstuderende afslutter projektforløbet med en arbejdsrapport, en portefølje over udførte arbejdsopgaver og en mundtlig eksamen. Ved eksamen er vejlederne fra arbejdspladsen og instituttet eksaminatorer sammen med en intern censor.

Instituttets vejleder fastsætter eksamensdatoen i samarbejde med vejlederen fra arbejdspladsen og censor.

Eksamen afvikles i januar og juni.

Det praktiske – kontrakt og ansættelsesforhold

Arbejdsopgaverne i projektforløbet skal være relevante for den studerendes uddannelsesforløb, og den studerende indgår på arbejdspladsen som virksomhedens øvrige ansatte.

Erhvervsprojektet er en mulighed for virksomheder til f.eks. at sætte gang i og få et af to do- listens mange projekter i mål.

Den studerende modtager ikke løn under erhvervsprojektforløbet. Virksomhedens eller organisationens tid og ressourcer samt den studerendes udbytte af forløbet ligger til grund for samarbejdet.

En virksomhed eller organisation, hvor den studerende har fritidsarbejde, må ikke indgå som partner i projektet.

Når en virksomhed eller en organisation beslutter at indgå i et erhvervsprojektforløb, indgår de en officiel samarbejdsaftale med studenten og Aarhus Universitet. Aftalen (”student agreement”) kan downloades her.

Den studerende har ansvaret for at fremsende et eksemplar af samarbejdsaftalen til underskift hos virksomheden eller organisationen, samt returnere den underskrevne aftale til vejledere, koordinator og universitetets Technology Transfer Office cirka 2 uger efter semesterstart (15. februar/15. september). Endvidere skal den studerende oprette en projektaftale med Aarhus Universitet på https://kontrakt.scitech.au.dk/.

Udbytte for arbejdspladsen

Mød Anne Elsser-Gravesen, stifter og ejer af fødevarevirksomheden ISI Food Protection. Hun fortæller her om, hvad hun mener, at hendes arbejdsplads har fået ud af at deltage i Erhvervsprojektet, og hvad samarbejdet med studerende kræver.

Udbytte for studerende

Mød biologistuderende Liva Hansen, som har lavet et erhvervsprojekt hos virksomheden ISI Food Protection. Hun fortæller her, hvad hun mener, at hun har fået ud af samarbejdet.

Hvad er en ErhvervsPhD?

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet. Den ErhvervsPhD-studerende er ansat i en virksomhed i Danmark og samtidig indskrevet på et universitet. Den studerende deler arbejdstiden mellem virksomheden og universitetet og bruger al arbejdstid begge steder på projektet og uddannelsen.

 

Regler og retningslinjer

ErhvervsPhD udgør sammen med ErhvervsPostdoc Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram og bidrager overordnet til at sikre Innovationsfondens formål om at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Læs mere om regler og retningslinjer for Erhvervsforskerprogrammet her:
https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955


Til studerende:

Kan jeg lave en ErhvervsPhD?

Innovationsfonden har forskellige kriterier for optagelse som ErhvervsPhD-studerende, herunder karaktergennemsnit og karakter for speciale/afgangsprojekt. Læs nærmere i deres retningslinjer: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

GSNS (ph.d.-skolen på NAT – Graduate School of Natural Sciences) har forskellige kriterier for optagelse som ph.d.-studerende, og disse gælder også for ErhvervsPhD-studerende. Læs nærmere på GSNS’s hjemmeside: https://phd.nat.au.dk/for-applicants/application-guide/.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan læse mere om ErhvervsPhD-ordningen her:

Innovationsfonden: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

GSNS: https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/ 

Du kan tage kontakt til en potentiel vejleder på instituttet, det kan fx være din tidligere specialevejleder, en vejleder der arbejder inden for et bestemt forskningsområde eller en vejleder, der tidligere har haft EhvervsPhD-studerende, og undersøge om vedkommende er interesseret i at få en ErhvervsPhD-studerende.

Du kan tage kontakt til en virksomhed, der arbejder inden for det område, du synes er interessant og undersøge, om virksomheden er interesseret i en ErhvervsPhD.

Hvem kan være min vejleder?

En ErhvervsPhD-studerende har mindst 3 vejledere. En vejleder på universitetet, som skal være fastansat og minimum på lektor- eller seniorforskerniveau, og henholdsvis en vejleder og en medvejleder i virksomheden. Derudover kan der tilknyttes yderligere medvejledere til projektet, hvis det giver faglig mening. Det er vejlederen på universitetet, der er hovedvejleder og har det formelle ansvar for projektet.

Hvordan finder jeg en vejleder?

Du kan tage kontakt til en potentiel vejleder på instituttet, det kan fx være:

 • Din tidligere specialevejleder
 • En vejleder der arbejder inden for et bestemt forskningsområde, du finder interessant, eller
 • En vejleder du ved tidligere har haft ErhvervsPhD-studerende og undersøge, om vedkommende er interesseret i en ErhvervsPhD.

Hvordan finder jeg en virksomhed?

Der er flere muligheder:

 • En potentiel vejleder kan have kontakter til interesserede virksomheder
 • Du kan selv henvende dig til en virksomhed

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Virksomheden skal ansøge Innovationsfonden, og du skal ansøge GSNS om optagelse som ErhvervsPhD: https://phd.nat.au.dk/for-applicants/application-guide/

Ansøgningsfrister ved Innovationsfonden: Innovationsfonden annoncerer løbende hvert år, hvornår ansøgningsfristerne for det følgende år vil være. Se nærmere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955 

Ansøgningsfrister ved GSNS: Fire faste ansøgningsfrister om året:  1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Før virksomheden kan ansøge Innovationsfonden, skal ErhvervsPhD-kandidaten have ansøgt GSNS og fået en betinget godkendelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, så ansøgningsprocessen kan blive koordineret bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte GSNS.

Kort om kontraktprocessen

Når ErhvervsPhD-projektet er blevet godkendt, hjælper GSST med at få formalia på plads. Der skal desuden udarbejdes en kontrakt mellem AU og virksomheden, og det kan AU Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel hjælpe med. GSST giver besked herom.

Til virksomheden:

Hvordan finder jeg en egnet kandidat – opfordre til at blive en del af et erhvervsprojekt

Når du skal finde en kandidat, er der flere forskellige måder, du kan gøre det på.

Det kan være:

 • En medarbejder der allerede er ansat i virksomheden
 • Gennem netværk på instituttet, fx kan universitetsvejlederen have kontakt til en egnet kandidat
 • Erhvervsprojekt

Hvordan kommer jeg i kontakt med universitetet?

Der er flere mulige indgange:

Hvordan finder jeg en vejleder?

Der er flere mulige indgange:

 • Gennem netværk på instituttet og forskere du allerede har kontakt til

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Virksomheden skal ansøge Innovationsfonden gennem E-grant. Læs nærmere i Innovationsfondens retningslinjer – både om hvordan man søger, og om hvordan ansøgningen vurderes: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

ErhvervsPhD-kandidaten skal ansøge GSNS om optagelse som ErhvervsPhD: https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/. Ansøgningsfrister ved Innovationsfonden: Innovationsfonden annoncerer løbende hvert år, hvornår ansøgningsfristerne for det følgende år vil være. Se nærmere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Ansøgningsfrister ved GSNS: Fire faste ansøgningsfrister om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Før virksomheden kan ansøge Innovationsfonden, skal ErhvervsPhD-kandidaten have ansøgt GSNS og fået en betinget godkendelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, så ansøgningsprocessen kan blive koordineret bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSNS:  https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Hvad er tilskuddet til ErhvervsPhD?

Innovationsfonden finansierer en del af virksomhedens udgifter til den ErhvervsPhD-studerendes løn og rejseaktivitet samt til universitetets udgifter til projektet.

P.t. (august 2018) finansierer Innovationsfonden op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år. Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes:

 • Rejser (og projektrelevante konferencer i ind- og udland samt udlandsophold)
 • Deltagelse i ph.d.-kurser, der giver ECTS-point, og som ikke udbydes på værtsuniversitetet.

For senest opdaterede tilskud se Innovationsfondens retningslinjer: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Regler og retningslinjer: Innovationsfonden

Læs nærmere på Innovationsfondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Til forskerne:

Hvordan kommer jeg i gang?

Du kan læse mere om ErhvervsPhD-ordningen her:

Innovationsfonden: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

GSNS:https://talent.au.dk/fileadmin/talent.au.dk/SciTech/Erhvervs_ph.d/AU-folder_Erhvervsforsker_-_dk_version.pdf  og https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/  

Du kan tage kontakt til en virksomhed, der arbejder inden for det område, du synes er interessant og undersøge, om virksomheden er interesseret i en ErhvervsPhD.

Du kan tage kontakt til en potentiel ErhvervsPhD-kandidat.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSNS: https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Hvordan finder jeg en virksomhed?

Der er flere mulige indgange. Du kan fx:

 • Bruge dit netværk og de kontakter til virksomheder, du eventuelt allerede måtte have
 • Kontakte nogle af dine tidligere studerende, som har fået arbejde i virksomheder, der kunne være   interessante at lave en ErhvervsPhD med
 • Kontakte en virksomhed direkte.

Hvordan finder jeg en studerende?

Der er flere mulige indgange. Du kan fx:

 • Bruge dit netværk og undersøge, om der kunne være en potentiel ErhvervsPhD-studerende
 • Kontakte nogle af dine tidligere studerende, som har fået arbejde i virksomheder, der kunne være interessante at lave en ErhvervsPhD med
 • Kontakte nogle af dine nuværende specialestuderende
 • Hvis du allerede har aftalt med en virksomhed, at I vil ansøge Innovationsfonden, kan du annoncere efter en ErhvervsPhD-kandidat via ”Calls on Specific projects” ved GSNS. Kontakt GSNS herom.

Hvordan er ansøgningsprocessen?

Virksomheden skal ansøge Innovationsfonden gennem E-grant. Læs nærmere i Innovationsfondens retningslinjer – både om hvordan man søger, og om hvordan ansøgningen vurderes: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

ErhvervsPhD-kandidaten skal ansøge GSNS om optagelse som ErhvervsPhD: https://phd.nat.au.dk/for-applicants/application-guide/ 

Ansøgningsfrister ved Innovationsfonden: Innovationsfonden annoncerer løbende hvert år, hvornår ansøgningsfristerne for det følgende år vil være. Se nærmere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Ansøgningsfrister ved GSNS: Fire faste ansøgningsfrister om året: 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Før virksomheden kan ansøge Innovationsfonden, skal ErhvervsPhD-kandidaten have ansøgt GSNS og fået en betinget godkendelse. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de forskellige ansøgningsfrister, så ansøgningsprocessen kan blive koordineret bedst muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSNS: https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Folder om ErhvervsPhD

Generel information om ordningen fra AU: https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/ 

Hvad er der af tilskud?

Innovationsfonden finansierer en del af virksomhedens udgifter til den ErhvervsPhD-studerendes løn og rejseaktivitet samt til universitetets udgifter til projektet.

P.t. (august 2018) finansierer Innovationsfonden op til 17.000 kr. om måneden af den ErhvervsPhD-studerendes løn i tre år. Virksomheden har også 100.000 kr. til rådighed til den ErhvervsPhD-studerendes:

 • Rejser (og projektrelevante konferencer i ind- og udland samt udlandsophold)
 • Deltagelse i ph.d.-kurser der giver ECTS-point, og som ikke udbydes på værtsuniversitetet.

Samtidig finansierer Innovationsfonden 360.000 kr. til universitetet, hvoraf noget af tilskuddet går til overhead til instituttet og som bidrag til GSNS (fx til betaling af udgifter i forbindelse med forsvar, kvalifikationseksamen og generiske ph.d.-kurser). Læs mere om fordeling af tilskuddet til universitetet her: https://phd.nat.au.dk/for-supervisors/financing-grants/

For senest opdaterede tilskud fra Innovationsfonden se deres retningslinjer her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955

Kontaktperson på AU

Ved spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte Rikke J. Ljungmann ved GSNS:
https://nat.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-studerende-og-phder/phd-samarbejde-og-erhvervs-phd/

Regler og retningslinjer: Innovationsfonden

Læs nærmere på Innovationsfondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#accordion2955