Aarhus Universitets segl

Populationsgenetiske variationers rolle i leddyrdiversitet og økosystemtjenester

Projektet "The missing link: unraveling the role of genetic variation of beneficial arthropods in agro-ecosystems" under ledelse af Trine Bilde ved Aarhus Universitet i samarbejde med Philip Francis Thomsen ved Aarhus Universitet, Greta Bocedi fra University of Aberdeen og Marjo Saastamoinen ved University of Helsinki, modtager et forskningslegat på 8 mio. euro fra Novo Nordisk Fonden som en del af deres 'Challenge Program 2020 – Life Science Research (Biodiversitet og produktivitet af styrede økosystemer)'.

Dette seksårige internationale forskningsprojekt vil undersøge populationsgenetiske konsekvenser af de dramatiske fald, der observeres i insekternes mangfoldighed og overflod, og de potentielle konsekvenser for deres evne til at udføre økosystemtjenester såsom bestøvning og naturlig skadedyrsbekæmpelse.

Da insekter er den mest artsrige gruppe af organismer på jorden, er insekter vitale komponenter i de fleste terrestriske økosystemer. Vi oplever i øjeblikket store bestandsfald i insekter på grund af menneskeskabte årsager, såsom intensiveret arealanvendelse, tab af levesteder og fragmentering, men vi ved meget lidt om konsekvenserne for genetisk diversitet. Tab af genetisk diversitet kan forstærke populationsudryddelse og reducere diversiteten og de afgørende økosystemtjenester og -funktioner, som insekter udfører. I dette projekt vil vi undersøge sammenhængen mellem populationsstørrelse, genetisk diversitet og insekters evne til at udføre deres naturlige vigtige økologiske roller.

Projektet vil bruge banebrydende metoder såsom omfattende helgenomsekventering og miljømæssige DNA-tilgange og præstationstests til at etablere relationer mellem genetisk diversitet og funktionelle responser. Integrative modelleringstilgange vil blive brugt til at forudsige insekters fremtidige fordeling og ydeevne og opretholdelse af populationens genetiske mangfoldighed og vil give værktøjer til at udvikle effektiv forvaltningspraksis i lyset af igangværende globale forandringer.

Der har været tradition for at bruge insekter i økologisk forskning og de er blevet indsamlede i århundreder af borgere, hvilket har resulteret i en enorm viden og naturhistoriske samlinger over hele verden. Disse museumsprøver vil blive brugt i projektet til at sammenligne genetisk mangfoldighed af historiske og nutidige insektpopulationer i forhold til ændringer i arealanvendelsen.


Personer

Trine Bilde 

Principal Investigator (PI)

Professor og centerleder ved Institut for Biologi – Genetik, økologi og evolution, Aarhus Universitet

Fokus i forskning: evolutionær biologi, hendes gruppe (SpiderLab) arbejder med leddyrs populationsgenetik og funktionel økologi


Philip Francis Thomsen

Co-PI

Lektor ved Institut for Biologi  - Genetik, økologi & evolution, Aarhus Universitet

Fokus i forskning: molekylær økologi, han er leder af the environmental DNA (eDNA) group som arbejder med diversitetsstudier ved hjælp af high-throughput sekventering.


Marjo Saastamoinen

Co-PI

Lektor ved Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE), Helsinki Universitet, Finland

Leder af Life-history Evolution Research Group, og PI i Research Centre for Ecological Change (REC). Hendes gruppe arbejder med de processer, der former intraspecifik livshistorievariation i naturen.

Greta Bocedi

Co-PI

Royal Society University Research Fellow ved The School of Biological Sciences, University of Aberdeen, Scotland

Har udviklet en øko-evolutionær modelleringsplatform RangeShifter, med det formål at forbinde arters økologiske og evolutionære reaktioner på miljøændringer.