Aarhus Universitets segl

Livet i havet omkring Danmark

MiljøDNA-undersøgelser af Danmarks marine biodiversitet

 

Havet rummer både en stor mangfoldighed af liv og flere ressourcer, som udnyttes af mennesker, men marine økosystemer er truede bl.a. på grund af næringsstofbelastning, forurening, overfiskeri og klimaforandringer. I Danmark har vi 8.750 km kyststrækning, og selvom organismer som fisk, vandmænd og tang er velkendte for de fleste, er størstedelen af det marine liv meget dårligere kendt. Den manglende viden om vores biodiversitet i havet skyldes manglen på omfattende biologiske undersøgelser. Dertil kommer, at traditionel overvågning er tidskrævende, og bestemmelse af nært beslægtede arter kan være vanskelig især indenfor artsrige grupper af små organismer.

Sekventering af DNA direkte fra miljøprøver som vand og sediment (miljøDNA - eDNA) er en relativt ny metode, som har vist sig effektiv til kortlægning af arterne i akvatiske økosystemer. På Institut for Biologi udvikler, forbedrer og anvender vi nye eDNA-metoder til at besvare videnskabelige spørgsmål.

I KYST_SEKVENS-projektet analyseres eDNA fra havvand og sediment til at kortlægge den marine biodiversitet i Danmark gennem en omfattende prøvetagning langs danske kyster. Prøverne indsamles af forskere såvel som engagerede frivillige. Vi analyserer DNA fra alle marine organismer – fra mikrober til marsvin – for derigennem at lave en oversigt over biodiversiteten langs vores kyster. Ved at koble eDNA-data med forskellige miljøvariable og oceanografiske data vil vi desuden undersøge hvilke faktorer, som er bestemmende for fordelingen af den marine biodiversitet. Projektet er et samarbejde mellem flere universiteter og NGO’er. Projektet er finansieret af Velux Fonden.