Aarhus Universitets segl

Biodiversitetsforskningen på Institut for Biologi styrkes med trecifret million beløb

To forskere ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet, modtager samlet 119 mio. kroner til to nye 6-årige forskningscentre, som skal undersøge hvordan biodiversiteten kan fremtidssikres i et omskifteligt klima og i en verden med et stadigt stigende ressourcebehov. Det er Novo Nordisk Fonden, der giver bevillingen som en del af ”Novo Nordisk Foundation Challenge Programme.”

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et generøse millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer inden for skiftende temaer. I 2020 har fokus været rettet mod især biodiversitet. To af dette års tre bevillinger er givet til hhv. professor Trine Bilde og professor Signe Normand, begge ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet.

”Jeg er meget stolt over at de to dygtige forskere ved institut for Biologi er blevet udvalgt til at modtage de store bevillinger fra Novo Nordisk Fonden.  Instituttets forskning inden for biodiversitet er meget stærk og i den absolutte verdenselite, og jeg ser bevillingerne fra Novo Nordisk Fonden som en stor anerkendelse heraf.  Bevillingerne betyder, at instituttet i de kommende år kan udbygge vores bidrag til at løse de globale udfordringer inden for biodiversitet, siger institutleder Hans Brix.

 

Det store billede for små skabninger

Det ene center hedder ”EcoGenetics: Center for Ecological Genetics” og ledes af professor Trine Bilde på Institut for Biologi. Centret etableres i samarbejde med Philip Francis Thomsen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Marjo Saastamoinen, Institute of Life Science, Helsinki Universitet, og Greta Bocedi, School of Biological Science, Aberdeen Universitet.

Forskningscenteret skal undersøge, om de dramatiske nedgange i bestande blandt insekter der er observeret også medfører tab af genetisk diversitet, og hvordan bestandenes genetiske diversitet påvirkes af samspillet imellem dyrenes habitatkrav og naturarealers anvendelse. Forskningen vil undersøge om en lavere genetisk diversitet truer arternes biologiske funktioner, og gør populationerne ekstra sårbare over for miljøforandringer og sygdomsudbrud.

”Insekter er ekstremt vigtige i både naturlige og dyrkede økosystemer. Vi ser tilsyneladende store nedgange i deres bestande, men vi ved meget lidt om, hvilke konsekvenser det har for genetisk diversitet. Tab af genetisk diversitet kan forstærke tab af artsdiversitet og de vigtige funktioner som insekterne har, f.eks. i bestøvning og naturlig skadedyrsbekæmpelse.

Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan vi kan opretholde genetisk diversitet i naturlige bestande. Vores forskning undersøger samspillet imellem dyrenes biologi og intensiteten i anvendelsen af de arealer de lever på for opretholdelsen af sunde og diverse bestande, ved hjælpe af storstilede genomiske analyser, funktionelle studier, og integrative modeller” siger Trine Bilde, som modtager 59,1 mio. kr. til sin forskning.

Gentænkning af det danske landskab

 

Professor Signe Normand, Institut for Biologi, står i spidsen for det andet center, der får navnet “SustainScapes – Center for Sustainable Landscapes under Global Change ” og modtager 60 mio. kroner.

Centeret vil arbejde for at hjælpe os med at forstå, hvordan ændringer i arealanvendelse og klimaforhold historisk set har påvirket biodiversiteten på tværs af Danmark. Baseret på den nye viden udvikles værktøjer til at forudsige, hvordan og på hvilke arealer naturgenopretning i forhold til landbrugsproduktion vil have den største effekt på biodiversiteten i fremtiden.

Centeret etableres sammen med assistent professor Alejandro Ordonez og professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Biologi og i tæt samarbejde med professor Tommy Dalgaard og andre forskere fra Institut for Agroøkologi.

”I SustainScapes vil vi blandt andet undersøge hvordan forskelle i arealanvendelse gennem de sidste århundreder har påvirket jordbundsforhold og diversiteten af mikroorganismer, samt deres betydning for diversiteten af planter og deres bestøvere. Vi vil udforske hvor – og hvor hurtigt – vi kan forvente, at biodiversiteten kan genopbygges på tværs af de trofiske niveauer, samt hvilken rolle naturbaserede løsninger spiller for denne opbygning. Jeg ser meget frem til de næste 6 år og håber at centeret også kan være grobund for nye og spændende samarbejder på tværs af Institut for Biologi, Aarhus Universitet, og internationalt”, siger Signe Normand, der modtager 60 mio. kr. til sin forskning.

Kontakt:

 

Professor Trine Bilde, Institut for Biologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 60202702. E-mail:
trine.bilde@bio.au.dk

Professor Signe Normand, Institut for Biologi, Aarhus Universitet. Tlf.:23718009. E-mail: signe.normand@bio.au.dk