Aarhus Universitets segl

Biologisk rensning af vandløb

Hvordan optimerer vi naturlig vandrensning i vandløb?

Vandløb forbinder landområder med kystområder og transporterer opløste næringsstoffer og kulstof til kysten. Eksporten af overskydende næringsstoffer og organisk stof til kystområdet er et velkendt problem. Tilførslen skaber øget eutrofiering, opblomstring af skadelige alger, iltsvind og nedgang i antallet af bundplanter med deraf følgende konsekvenser for fiskebestande og fiskeriet.

Biologiske processer i vandløb, som for eksempel primærproduktion, nedbrydning af organisk materiale og næringsstofoptagelse, er vigtige for nedstrøms eksport af næringsstoffer og kulstof. Habitaternes fysiske forhold og deres biologiske samfund har stor betydning for disse processer. Forskning har vist, at i særdeleshed vandplanter har effekt på nærings- og organisk stofomsætning i vandløbets økosystemer. Omsætningen og reduktionen af nærings- og kulstofkoncentrationerne påvirkes af en række faktorer (se figuren nedenfor). Vi tror, at vandplanternes store potentiale i forhold til at mindske eutrofiering i stor udstrækning er uudnyttet, særligt fordi de aktuelle tiltag inden for vandløbsforvaltning bl.a. betyder, at vandplanter fjernes i kritiske perioder om sommeren, hvilket kompromitterer omsætningsprocesserne.

Formålet med dette projekt er at adressere den samfundsmæssige udfordring af den fortsatte eutrofiering af kystområderne. Det vil vi gøre ved at udvikle viden, der kan bruges til at optimere naturforvaltningen af vandløb med henblik på at reducere transporten af næringsstoffer og organisk stof til kystområderne. Vi vil måle på omsætningen af næringsstoffer og organisk materiale i vandløb, som udsættes for forskellig forvaltningspraksis, for at udvikle viden om, hvordan og i hvilken grad vandløb kan bidrage til renere vand i kystområderne. Denne viden kan bruges til optimering af naturforvaltningen med det formål at styrke de iboende fysiske og biologiske betingelser for vandløbenes naturlige vandrensning.   

VELUX Fonden har støttet forskningen med 1,8 mio. kr.