Aarhus Universitets segl

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

Projektet

Hovedparten af de danske vandløb er små og beliggende i landbrugslandet, og det stiller store krav til vandløbenes vandføringsevne. Samtidig skal vandløbene leve op til miljømålet, som er god økologisk tilstand. I dette projekt stiller vi skarpt på at undersøge, hvordan grødeskæringsmetode og tidspunktet for grødeskæring påvirker vandføringsevne og miljøtilstand i 65 små vandløbsstrækninger beliggende i Assens kommune. Vi vil gennemføre et kontrolleret forsøg, som skal løbe over minimum 4 år (2019-2022). Så lang en projektperiode er nødvendig, for at vi kan dokumentere, hvordan grødeskæringsmetode og tidspunkt påvirker vandføringsevne, vandstandsændringer, de biologiske forhold (herunder økologisk tilstand) og de formændringer, der opstår som følge af grødeskæring.   

Status 2022

 • Der er udarbejdet et notat, der beskriver resultater af de biologiske undersøgelser efter de første to år efter ændret grødeskæringspraksis– link til notat (som for status 2021)
 • Vandløbsstrækningernes vandplantesamfund er undersøgt (DVPI) umiddelbart før 1. grødeskæring blev foretaget på alle vandløbsstrækninger i forsøget.
 • Smådyrsprøver er indsamlet og oparbejdet for alle vandløbsstrækningerne (DVFI).
 • Undersøgelser af strækningernes fysiske forhold (DFI) er foretaget.

Status 2021

Der er lavet en opsamling på profiludviklingen i forsøgsvandløbene - se her

Der er udarbejdet et notat, der beskriver resultater af de biologiske undersøgelser for de første to års arbejde

 • Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb - dataopsummering 2020 - Læs sammenfatning her

 • Vandløbsstrækningernes vandplantesamfund er undersøgt (DVPI) umiddelbart før 1. grødeskæring blev foretaget på alle vandløbsstrækninger i forsøget.

 • Smådyrsprøver er indsamlet og oparbejdet for alle vandløbsstrækningerne (DVFI).

 • Fiskeundersøgelser (DFFVø) er udført på alle vandløbsstrækningerne.

 • Undersøgelser af strækningernes fysiske forhold (DFI) er foretaget i både forår og efterår.

 • Der er indsamlet vandprøver på alle strækningerne i både maj, juni og september. Alle prøver er blevet analyseret i laboratoriet.

 • Der er afholdt møde med følgegruppen 9. september 2021

 • Der er afholdt møde med lodsejere 4. november 2021 med fremlæggelse af faglige resultater og diskussioner. Se de tre præsentationer fremlagt på mødet (præsentationer og billeder i disse er gengivet med tilladelse via oplægsholdere):

Status 2020

 • Resultater fra den hydrometriske overvågning 2019-2020 – vandstand og vandføring
 • Data fra 2019 er behandlet og opsummeret i notat
 • 1. og 2. grødeskæring er afsluttet.
 • Vandløbsstrækningernes vandplantesamfund er undersøgt (DVPI) umiddelbart før 1. grødeskæring blev foretaget på alle vandløbsstrækninger i forsøget.
 • Smådyrsprøver er indsamlet og oparbejdet for alle vandløbsstrækningerne (DVFI).
 • Fiskeundersøgelser (DFFVø) er udført på alle vandløbsstrækningerne.
 • Undersøgelser af strækningernes fysiske forhold (DFI) er foretaget i både forår og efterår.
 • Der er indsamlet vandprøver på alle strækningerne i både maj, juni og september. Alle prøver er blevet analyseret i laboratoriet.
 • Planlægningsmøde er afholdt i projektgruppen (19.maj 2020)
 • Lodsejermøde i november er aflyst pga. corona, men skriftlig opdatering af lodsejerne er under udarbejdning.

Status 2019

Følgende aktiviteter er udført i 2019:

 • I alt 65 forsøgsstrækninger er identificeret ved besigtigelse, herunder er landboforeninger og relevante lodsejere kontaktet.
 • Alle 65 vandløbsstrækninger er opmålt med GPS, og profil-formen er beskrevet i 5 transekter i alle vandløb.
 • Dansk Fysisk Indeks (DFI) er bestemt på de 65 vandløbsstrækninger.
 • Prøver til bestemmelse af DVFI (Dansk VandløbsFaunaIndeks) er indsamlet og oparbejdet.
 • Hydrometrisk overvågning er igangsat, dvs. drift af 50 vandstandsstationer og 15 vandføringsstationer.
 • 2 planlægningsmøder er afholdt i projektgruppen (hhv. 6. juni og 15. august 2019).
 • Interessenter er inviteret til at deltage i følgegruppe og invitation til følgegruppemøde (16/1-2020) er fremsendt
 • ’Vandløbsinspektion’ (24. juni 2019) er sket ved projektgruppen med medarbejdere fra HedeDanmark, der gennemfører grødeskæring.
 • DVPI (Dansk VandPlanteIndeks) er bestemt umiddelbart før 1. grødeskæring blev foretaget på alle vandløbsstrækninger.
 • 1. grødeskæring og 2. grødeskæring er afsluttet.
 • Elektrofiskeri afsluttet til bestemmelse af DFFV (Dansk Fiskeindeks For Vandløb)

Assens Kommune skriver om projektet

Landbruget og myndigheder har efterspurgt viden – også internationalt

Projektgruppen forventer, at forsøgene med grødeskæring allerede i løbet af de første par år vil bidrage med viden. Resultaterne af forsøgene kommer til at omfatte videnskabelige målinger af vandføringsevnen - vandstand og vandføring - og målinger af vandløbets økologiske tilstand herunder planter, smådyr og fisk, som der er fastsat bestemte miljømål for.En viden, som især landbruget har efterspurgt gennem mange år for at kunne udnytte landbrugsarealerne optimalt omkring de små vandløb. Myndighederne efterspørger også den viden for at kunne opfylde de miljømålsætninger, som er vedtaget for vandløbene.

- Den viden, projektet genererer, er en viden, som både landbruget og myndighederne vil få stor gavn af. Kommunerne vil kigge mod Assens Kommune, og også internationalt vil der være interesse for resultaterne. Vi har ikke kunnet dokumentere effekterne af forskellige grødeskæringsmetoder hidtil, og derfor er det fantastisk, at vi kan stå i spidsen for sådan et banebrydende projekt. Jeg håber, at landbruget vil bakke op om projektet, siger Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Assens Kommune har i tæt dialog med lodsejere, landmænd og lokale landboforeninger fundet 65 egnede strækninger, hvor projektet gennemføres. Opmålinger med GPS er foretaget vinteren 2018-2019 og der er foråret 2019 opsat vandstandsloggere på alle strækninger. Online vandstandsdata kan ses her: http://www.hydrometri.dk/hyd/.

Der er ligeledes foretaget indsamling af prøver på smådyr og der indsamlet data om det fysiske forhold. I sensommeren el-fiskes alle strækninger for at indsamle data om fiskebestandene.
Den ændrede grødeskæringspraksis iværksættes fra uge 26 2019.

Fakta - grødeskæring

Grøde er planter, der gror i vandløb. Grødeskæring foretages for at sænke vandstanden og til at forbedre vandløbenes evne til at bortlede overskydende vand, først og fremmest fra landbrugsarealer, men også fra andre typer af arealer.

Læs mere på Assens Kommunes hjemmeside.

Forsøgsdesign

Vi har i alt 65 vandløbsstrækninger med i forsøget. På 5 strækninger fortsætter kommunens grødeskæringsfolk med at skære, som de plejer, mens der på 30 strækninger skæres udelukkende på de store sumpplanter, der står i vandløbet (selektiv skæring af sumpplanter). På andre 30 strækninger skæres udelukkende på brinken. På den måde vil vi undersøge, om det bliver muligt at få en bedre vandføringsevne i vandløbene, fordi de planter, der yder størst modstand mod vandets strømning, bortskæres. Samtidig vil vi undersøge, om der kommer vækst af undervandsplanter i vandløbene, fordi lysforholdene er bedre, og om det vil kunne forbedre de fysiske forhold og dermed levevilkår for smådyr og fisk.

Udover at ændre på metoden ændrer vi også på tidspunktet for skæring. På i alt 15 strækninger skærer vi to gange som i dag, mens vi på andre 15 strækninger skærer to gange; men med senere terminer end i dag. På den måde vil vi undersøge, om vandføringsevnen i vandløbene bliver bedre på det tidspunkt i sensommeren/efteråret, hvor der er markarbejde.

Vi ved, at de resultater vi får, kan afhænge af vandløbets fald og også af, hvor fysisk påvirkede vandløbene er. Ofte er vandføringsevnen og også de fysiske forhold bedre i vandløb med godt fald. Derfor gennemfører vi forsøget i både vandløb med godt fald og vandløb med ringe fald. Skemaet neden for opsummerer vores forsøgsdesign, herunder antallet af strækninger inden for de forskellige typer.